Pastor Joey Crisostomo chords

There are total 22 results.
[CHORUS] I cry ho[D]ly, [A/C#]holy, [Bm]holy To the L[G]ord God Al[Asus4]mighty [A] And I give glory[D] , glo[A/C#]ry, gl[Bm]ory For You [G]alone are [Asus4]worthy [A] [BRIDGE 1] I bo[G]w down in worship fo[A]r there's none like You I bo[F#m]w down in worship in[Bm] awe of You And I will...
[VERSE] [D]Dumudulo[G]g at sum[Bm]asamo [C]Lumalapit o diyos sa kab[G]analan m[D]o Mithi't dalang[G]in sa pags[Bm]amo maging m[C]arap[A]at ang buhay[D7] ko [CHORUS] [G]Ang buhay ko'y sa'yo lamang ia[C]al[E]ay[C] [C]Buong lakas[A] bawat p[A7]intig ng puso [D7]ko [G]Ang buhay ko'y s[C7]a'yo...
[VERSE 1] Di ma[D]n sapat aking mga g[G]awa Sa [Em]paglilingkod Sa Diyos na daki[A]la. [VERSE 2] D[D]i man sapat Maging ang [G]salita Sa [Em]pagpupuri at pagsamba Sa[C]yo aking am[A]a [CHORUS] [D]Anumang sitwasyon A[Bm]t pagkakataon [Em]Magmamahal Magtatapat sa[A]yo [D]Maglilinkod sayo [Bm]Nang...
[VERSE] [G]Awitan [C]Ka, [D] ang pina[Bm]kananais[Em] ko Sambahin K[Am]a, [D] ay kalugur[G]an ng puso[G7] ko [PRE-CHORUS] Hangga’t ak[C]o’y mayroong ti[D]nig Hanggat ang puso[Bm]’y pumipinti[Em]g Ako’y a[Am]awit Sa’[D]yo ng pa[Bm]puri [Em]Ako’y [Am]aawit Sa[D]’yo ng...
[VERSE] Parang a[F]lon sa dagat I[Bb]ka'y dumating Parang al[F]on sa dagat kami[Bb]'y Iyong dalh[C]in Mag[Bb]papatianod kam[Am]i ay ih[Dm]atid I[Eb]kaw lang ang may alam n[C]itong landasin [CHORUS] Kam[C]i'y aka[B]yin at Iyong dalh[F/A]in Hanggang mara[Gm]ting na ang l[C]alim ng [Cm]pintig ng...
[VERSE] [D]Minamahal k[D/F#]ita Sa p[Em]uso ko'y w[Am]ala na n[C/D]gang Ib[G]ang sasa[D/F#]mbahin Ib[G]ang ii[D/F#]bigin Sam[Em]bit ng a[D/F#]king la[G]bi a[G/A]y Min[D]amahal k[D/F#]ita Sa p[Em]uso ko'y w[Am]ala na n[C/D]gang Ib[G]ang sasa[D/F#]mbahin Ib[G]ang ii[D/F#]bigin T[Em]unay, o...
[VERSE] [G]In Christ a[Bm]lone, I put my h[C]ope. In Christ al[Am]one,[D] I place my t[G]rust. In Christ alone,[Em] I bo[D]w down my kn[A/C#]ees. In Christ alone,[Am] I surren[D]der all. [CHORUS] [G]To Jesus I surre[Bm]nder all, [Em]To Jesus I will g[Dm]ive my a[G]ll and all[G7] . [C]I give You my...
[VERSE] Ikaw la[D]ng ang nagbig[G]ay pag-asa sa bu[D/F#]hay Nalug[G]mok at kay gulo nang tuna[D]y [G]Pinasin [A]mo ako at i[F#m]yong minahal [Bm] Kahanga-[Em]hanga ang tun[A]ay [CHORUS] Walang nang tula[G]d m[A]o at [F#m]hihigit sa'yo[Bm] Pag-ibig m[Em]o'y waga[A]s at ito'y to[D]too [D/F#]...
[VERSE] [G]We bow down to the lo[F]rd of glory [G]We bow down to the God al[F]mighty [C]We love to bow down to h[D]onor Your name [C]We love to bow d[Bm7]own and b[Am7]uild y[D]ou a throne of pra[G]ise [CHORUS] [C/D]Halleluja[G]h, our hig[D]hest prais[Em]e [D]Halleluja[C]h, for You[Bm] are...
[INTRO] [C] [Em] [F] [G] [Am] [C] [F] [G] [VERSE] Ikaw ay Di[C]yos na sumasag[Em]ot [F]At dumidinig ng panalangin Bawat d[C]aing,bawat hi[Em]kbi Ay i[F]yong nababa[C/G]tid [PRE-CHORUS] Ka[E]mi sa'[Am]yo ay lum[Em]alapit Kami sa'y[C]o ay dumada[D]ing[F#m] Ding[Em]gin itong pagsa[Am]mo...