Sana Kahit Minsan chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Ariel Rivera
Intro: [F] - [G] - [Em] - [A7]
I

[C]Bakit ikaw ang nais na matanaw
Nitong [Dm7]mga mata
[Dm7]Tunay kayang nabighani ako
Sa taglay mong ga[C]nda
N[F]ais ko[G]ng marinig[Em] malamyos [A7]mong tinig
Na sa[Dm7] aking aliw at tila ba [E]ito'y
Hulog man ng lan[G]git

II
Pag [C]nakita ka na'y ayaw nang
Kumurap o pum[Dm7]ikit man lang
[Dm7]Dahil baka mawala kang bigla
Nang hindi ko a[C]lam
Min[F]sa'y [G]hinahagk[Em]a't yakap-[A7]yakap kita
Ngunit sa pagg[Dm7]ising ko ay
Di pala tunay at nanghihinayan[G]g na

[CHORUS]
S[F]ana kah[G]it mins[Em]an ay mapa[A7]nsin ako
Ma[Dm7]laman mong kita'y [G]mahal
A[C]t 'yan ay to[G]too
Wag mong[F] is[G]iping [Em] nag[A7]bibiro ako
Tunay a[Dm7]ng pag-ib[G]ig na [C]alay sa '[G]yo

(Repeat II)

(Repeat Chorus)

[BRIDGE]
[F]Hana[G]p ng p[Em]uso ay la[A7]ging ikaw
T[Dm7]anging nais ko'[G]y ang '[C]yong pagma[G]mahal

S[F]ana'y [G]sabihing[Em] mahal mo r[A7]in ako
[Dm]Ikaw ang [G]tawag n[C]g damdamin[G] ko

[F]Sana[G] ay ma[Em]pansin ak[A7]o
Ma[Dm7]laman mong kita'[G]y mahal
At '[C]yan ay tot[G]oo
[F]Wag mon[G]g isip[Em]ing nagbibiro[A7] ako
[Dm7]Tunay ang pag-ibig na a[G]lay
I[C]kaw ang nais sa habang[G] buhay
An[F]g pag-ibig na alay ko sa[G] 'yo'y tunay
S[C]a 'yo'y t[G]unay
S[C]ana kahit minsan, m[G]insan
Sa[C]na kahit [G]minsan
Sana kahit mi[C]nsan

(FADE)
Used chords