Sagada chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Cup Of Joe
[INTRO]
[G] [D] [Em] [C]

[VERSE 1]
[G]Balang-araw a[D]y kakayanin ko rin[Em]g [C]
[G]Makita na ikaw [D]ay wala na sa 'king
[Em]piling [C]
[G]Kahit na mahirap kali[D]mutan ang lahat ng
[Em]alaala [C]
[G]Iyong tandaan na[D] ako'y masayang ika'y
[Em]malaya na[C]

[REFRAIN]
Ako [Em]ay pipikit
Hihin[C]ga nang malalim
Sa hu[D]li ay bibi[C]taw

[CHORUS]
Sa[G]gada, kung sa'n lahat a[D]y isinigaw
Sa [Em]langit na ikaw ay mul[C]ing matanaw
Sag[G]ada, ang tagpuan kung [D]sa'n
itinakdang magwa[Em]kas
Ang kwento ng ak[C]o at ik[G]aw

[VERSE 2]
Ikaw a[D]ng natiti[Em]rang ta[C]kbuhan
Ng p[G]usong lig[D]aw at gi[Em]nigin[C]aw
[G]Bawat ngiting sa a[D]ki'y tumatak
[Em]Ang kapalit ay m[C]ga luhang pu[G]mapatak[D]
Ak[Em]o'y nawawas[C]ak

[REFRAIN]
Ako [Em]ay pipikit
Hihi[C]nga nang malalim
Sa h[D]uli ay bibi[C]taw

[CHORUS]
Sa[G]gada, kung sa'n lahat [D]ay isinigaw
Sa [Em]langit na ikaw ay mu[C]ling matanaw
Sa[G]gada, ang tagpuan kung [D]sa'n
itinakdang magwa[Em]kas
Ang kwento ng a[C]ko at ik[G]aw
Ikaw a[D]ng natiti[Em]rang tak[C]buhan
Ng p[G]usong li[D]gaw at gi[Em]nigin[C]aw

[CHORUS]
Sa[G]gada, kung sa'n ikaw [D]ay bumitaw
Kung [Em]sa'n binulong ang la[C]hat ng sigaw
Sa[G]gada, kung sa'n lilim[D]utin ang sakit
Na [Em]dulot ng iyong pag-[C]alis
Sa[G]gada, kung sa'n lahat a[D]y isinigaw (ay isinigaw)
Sa l[Em]angit na ikaw ay mul[C]ing matanaw (muling matanaw)
Sa[G]gada, ang tagpuan kung [Em]sa'n
Itinakdang mag[D]wakas (paalam na, paalam na)
Ang kwento n[C]g ako a[G]t ikaw (ako ay bibitaw na)
Ikaw a[D]ng natiti[Em]rang tak[C]buhan
Ng p[G]usong lig[D]aw at g[Em]inigin[C]aw
Sag[G]ada...
Used chords
More songs of Cup Of Joe artist